Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

KARTA USŁUGI
 
ZWROT ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
 
PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 783).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088).
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek właściciela pojazdu (ikonka pdf druk do pobrania),
- jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (ikonka pdf druk do pobrania) lub pełnomocnictwo notarialne,
- dowód osobisty (do wglądu),
- dokument potwierdzający ustanie przyczyny powodującej zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (przegląd techniczny pojazdu),
- pokwitowanie wydane przez organ zatrzymujący.
 
OPŁATY:
Brak
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
Kancelaria
II piętro, pokój 21

tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)

 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA:
Wydział Komunikacji i Transportu
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Czynność nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak
 
UWAGI:
W przypadku zbycia pojazdu z pokwitowaniem wydanym przez organ zatrzymujący należy niezwłocznie powiadomić organ rejestrujący.
Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-16 15:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-08-28 15:32:27)