Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych / stowarzyszeń kultury fizycznej / uczniowskich klubów sportowych

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 2022 poz. 1599)
- ustawa z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 poz. 2261)
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
Biuro Promocji
tel. 22 756 62 54 wew. 191
j.grela@piaseczno.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydawane jest po weryfikacji dokumentów znajdujących się w ewidencji.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji stwierdzający, że podany do wiadomości organu ewidencyjnego skład osobowy i funkcyjny zarządu wybranego na ostatnim walnym zebraniu nie uległ zmianie. Wniosek może być przesłany mailem.
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
3. W przypadku zmian w składzie zarządu należy dołączyć Protokół z walnego zebrania stwierdzający podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowego zarządu.

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Czas załatwienia sprawy

7 dni

Wytworzył:
Joanna Grela
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-03-15 10:50:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Markuszewska Magdalena
(2022-11-24 11:42:49)