Zapytanie ofertowe - Zakup kosiarki bocznej bijakowej


Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4               tel./fax. (022) 756-24-80                     
05-500 Piaseczno                  tel. (022) 756-24-82ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia publicznego prosimy o złożenie oferty na wykonanie następującego zadania:

„Zakup kosiarki bocznej bijakowej”

I. Istotne warunki zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy.
2.Kosiarka doczepiana do ciągnika rolniczego Ursus U 902 (stara 80).
3.Posiadająca bezpiecznik mechaniczny najazdowy zabezpieczający przed uszkodzeniem.
4.Posiadająca rozdzielacz hydrauliczny z funkcją pływającą dla głowicy.
5.Waga maszyny nie powinna przekraczać 600 kg, co umożliwi sprawne manewrowanie ciągnikiem.
6.Zakres roboczy pracy kosiarki powinien być nie mniejszy niż 170 cm.
7.Noże wymienne do cięcia i rozdrabniania o kształcie Y i T.
8.Okres gwarancji minimum 12 miesięcy.
9.W okresie gwarancyjnym bezpłatne usunięcia usterek (w tym także dojazd serwisantów). Czas usunięcia usterek do 72 godzin od powiadomienia.
10.Instrukcja obsługi i katalog części w języku polskim.
11.Szkolenie operatorów w siedzibie Zamawiającego.
12.Dostawa i montaż na teren bazy w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej, 05-506 Lesznowola, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wyłonienia dostawcy.

Oferty prosimy składać do dnia 14 sierpnia 2007 r. do godziny 12.00
W załączeniu formularz ofertowy.
 


FORMULARZ OFERTOWY

 …………………............
/miejscowość i data/


……………………………………..
        /pieczątka firmowa/

O F E R T A

Nazwa i siedziba /adres/ Oferenta ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Do :
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Elektroniczna 4
Nawiązując do zapytania ofertowego na zakup kosiarki bocznej bijakowej
1.oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto :
........................................ złotych,
(słownie złotych: ......................................................................................................)
w tym należny podatek od towarów i usług VAT ............................................. złotych (słownie.......................................................................................................... złotych)
  w terminie: 30 dni od daty wyłonienia dostawcy.
2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami zamawiającego i zobowiązujemy się je spełnić.
 Podpisano:
…………………………………..
                                                                    
…………………………………..
                                                                   
…………………………………..
                                                          / upoważniony przedstawiciel /e/ oferenta/…………………………………………
/pieczątka firmowa/

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-07-31 09:23:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-07-31 10:12:00)