Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa samochodów osobowo-dostawczych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Numer ogłoszenia: 226928 - 2007; data zamieszczenia: 20.11.2007
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 165942 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodów osobowo-dostawczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodów osobowo-dostawczych.

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 samochodów osobowo-dostawczych, wyprodukowanych nie później niż w 2004 roku, o przebiegu nie większym niż 200 tyś km. (udokumentowany)

2.Samochód skrzyniowy o ładowności min. 900 kg , dopuszczalna masa całkowita nie może przekroczyć 3,5 t, zarejestrowany w Polsce.

3.Kabina kierowcy dzienna, sześcioosobowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do siwz.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.60.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 116.500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa samochodu osobowo-dostawczego.

 
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Tarmot Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Dolata, ul. Wierzbowa 113, 62-081 Wysogotowo k/ Poznania, woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 57.800,00

· Oferta z najniższą ceną: 57.800,00 / oferta z najwyższą ceną: 57.800,00

· Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego.
 
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Tarmot Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Dolata, ul. Wierzbowa 113, 62-081 Wysogotowo k/Poznania, woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 58.700,00

· Oferta z najniższą ceną: 58.700,00 / oferta z najwyższą ceną: 58.700,00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-11-21 10:15:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-11-21 10:17:56)