Zapytanie - dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Warszawskiej - droga Nr 2858W w Tarczynie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82
 

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Warszawskiej – droga Nr 2858W w Tarczynie, Gm. Tarczyn

 Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1

W projekcie budowlanym dla branży drogowej widnieje zapis „konstrukcję nawierzchni przyjęto dla kategorii ruchu KR 2”. Natomiast w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, rozdział 8 Nawierzchnie z betonu asfaltowego, str. 76, zapisano „warstwa ścieralna dla projektowanej drogi powinna spełnić warunki dla kategorii ruchu KR3” Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu.

Prosimy również o określenie uziarnienia oraz rodzaju asfaltu do mas, gdyż Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w sposób ogólny traktują te zagadnienia.

Odpowiedź

Zamawiający prostuje informację zawartą w Projekcie budowlanym, umieszczonym jako załącznik do siwz. Za prawidłową uznaje się kategorię ruchu KR 3.

Rodzaj uziarnienia oraz asfaltu do mas jest następujący:

warstwa wiążąca – asfalt 35/50, kruszywo 0/16
warstwa ścieralna – asfalt 50/70, kruszywo 0/12,8
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-03-28 14:31:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-03-28 14:35:02)