Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Piaseczno: Sukcesywne dostawy paliw płynnych
Numer ogłoszenia: 100608 - 2008; data zamieszczenia: 14.05.2008

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 15997 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna,

05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy paliw płynnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Olej napędowy - 140 m3 (140.000 l), Olej opałowy - 190 m3 (190.000 l)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9, 23.12.11.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 885.210,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński, ul. Serocka 11 A, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 885.210,00

· Oferta z najniższą ceną: 883.810.00 / oferta z najwyższą ceną: 897.910,00

· Waluta: PLN

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-05-14 10:29:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-05-14 10:32:58)