Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo-materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w 2009 oraz 2010

Piaseczno: Bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo-materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w 2009 oraz 2010 r.
Numer ogłoszenia: 204608 - 2009; data zamieszczenia: 02.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255896 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezpośrednią stałą ochronę fizyczną bazy sprzętowo-materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w 2009 oraz 2010 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Bezpośrednią stałą ochronę fizyczną bazy sprzętowo-materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w 2009 oraz 2010 r. w tym: 1) jeden umundurowany pracownik ochrony zatrudniony w systemie całodobowym, do zadań którego należałoby przede wszystkim: -sprawowanie nadzoru nad właściwym ruchem osobowym i samochodowym, w tym prowadzenie książki ruchu samochodowego, -kontrola przepustek osobowych i materiałowych , -udzielanie informacji klientom, -udzielanie pomocy pracownikom obiektu w sytuacjach wymagających interwencji agenta ochrony oraz wezwanie Załogi Interwencyjnej w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa, -natychmiastowe podejmowanie czynności zgodnie z ustalonymi procedurami, -powiadamianie przełożonych oraz Kierownictwa obiektu o zaistniałych wykroczeniach i czynach przestępczych wraz z zabezpieczeniem śladów i dowodów przestępstwa, -prowadzenie obchodów chronionego terenu;..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 8.12 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· RONT sp. z o.o., ul.Belgradzka 4 m28, 02-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 8.12

· Oferta z najniższą ceną: 8.12 oferta z najwyższą ceną: 10.03

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-01-05 09:36:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-01-05 09:38:26)