Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

AG.3400/04/09
Konstancin-Jeziorna, 2009-01-05
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: AG.3400/04/09. Nazwa zadania: dostawa warzyw i owoców

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1  informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Wiesław Trzewik AGROS ul. Bruzdowa 82 A, 02-991 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca warunki siwz i zawierająca najniższą cenę

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-01-15.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Starles Sp. Z o.o.

Adres Wykonawcy:              ul. Europejska 125, 02-964 Warszawa

Cena oferty brutto:             56.417,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:  88,96

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              Władysław Trzewik Agros

Adres Wykonawcy:              ul. Bruzdowa 82 A, 02-991 Warszawa

Cena oferty brutto:             50.189,20 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:  100
 Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Paweł Małachowski

Adres Wykonawcy:              Sadków Szlachecki 17, 05-622 Bełsk Duży

Cena oferty brutto:             57.845,99 złł

Liczba pkt. w kryterium cena:  86,76

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-01-05 15:11:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-01-05 15:11:54)