Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-JeziornieKonstancin-Jeziorna: dostawa warzyw i owoców

Numer ogłoszenia: 20803 - 2009; data zamieszczenia: 19.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 368853 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1, Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 0-22 7564136, faks 0-22 7564136.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa warzyw i owoców.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zgodnie ze siwz.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 48400 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wiesław Trzewik Agros, ul. Bruzdowa 82 A, 02-991 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 50.189,20 zł
  • Oferta z najniższą ceną: 50.189,20 zł oferta z najwyższą ceną: 57.845,99 zł
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-01-20 10:27:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-01-20 10:28:33)