Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
tel./fax. (022) 756-24-80                                                                                                                                                                         

Piaseczno, 2009-02-27
 
oznaczenie sprawy 8/KDM/2009       
 

Sprawa: “Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)”

Tryb: Przetarg nieograniczony
 

Ogłoszenie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta, złożona przez następującego oferenta:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1
Błażej Binienda VERTIKAL
Ul. Droga Hrabska 8d
05-090 Falenty Nowe
98.820,00 zł
100
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 1, przedstawiona przez :Błażeja Binienda VERTIKAL, Ul. Droga Hrabska 8d, 05-090 Falenty Nowe oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

 
Z poważaniem
Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-02-27 12:21:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-02-27 12:29:57)