Inspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1) Wymagania niezbędne:
a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
b) wyższe wykształcenie: Humanistyczne, Dziennikarskie lub Public Relations,
c) doświadczenie w pracy o charakterze redakcyjno-edytorskim -  min. 3 lata,
d) doświadczenie w  pracy o charakterze Public Relations - min. 3 lata,
e) prawo jazdy kat. B.

2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy na komputerze (Microsoft Word, Lotus Notes) oraz korzystania z Internetu,
b) zdolności logistyczne, umiejętność analitycznego myślenia.

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prace redakcyjne i dziennikarskie polegające na pisaniu i redagowaniu pism, artykułów, wywiadów, sprostowań, komentarzy itp.,
b) prace przy organizowaniu  powiatowych imprez promocyjnych, kulturowych i sportowych.

4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie,
d) kserokopię dokumentów poświadczających doświadczenie w pracy,
e) kserokopię dokumentu poświadczającego min. 3 letni staż pracy ,
f) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
g) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 23.03.2009r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale PRO.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”.
                           
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Jan Dąbek

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-03-06 15:44:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-03-06 15:45:02)