Wybór najkorzystniejszej oferty - dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej


Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 

DOTYCZY: Dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej

postępowanie nr 7/KDM/2009

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Suma punktów
1

Elektrowap Sp. z o.o. w Koninie

Skr.pocz 133
Ul.Przemysłowa 85
100
2

Firma Handlowo-Produkcyjna

Jacek Nakielski
Ul.Warszawska 1A
07-415 Olszewo-Borki
----
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 1 przedstawiona przez :

Elektrowap Sp. z o.o. w Koninie, Skr. pocz 133,Ul.Przemysłowa 85

- oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.        

Ponadto Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty numer 2, firmy Firma Handlowo-Produkcyjna, Jacek Nakielski, Ul. Warszawska 1A,07-415 Olszewo-Borki oferta w/w firmy zostaje wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), Prawo zamówień publicznych oraz informuje ze w związku z powyższym jego oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust.5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

Uzasadnienie: Nie zostały złożone dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków stawianych przez Zamawiającego.

Uzasadnienie zostanie wysłane do powyższego oferenta osobnym pismem.

 
Z poważaniem

Zaakceptowano decyzją dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoniego Kobusa
 


Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-03-12 15:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-03-12 16:01:50)