Odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 18.03.09 r. - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla dwóch hal magazynowych

 

Zarząd Dróg Powiatowychw Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-80

      
DOTYCZY: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla dwóch hal magazynowych.

 
Sprawa numer: 9/KDM/2009
 

Pytanie do SIWZ

Do Zamawiającego w dniu 18.03.2009 r. wpłynęło pytanie następującej treści:

Pytanie 1

„W jaki sposób należy udokumentować doświadczenie osoby posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej, oraz w jaki sposób należy udokumentować doświadczenie osoby posiadającą uprawnienia do projektowania w branży budowlanej”

 
Zamawiający odpowiada:

Należy udokumentować zgodnie z zapisami w SIWZ na stronie 2 punkt 3.4

O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

(…)„ Dysponują personelem zdolnym do wykonania Zamówienia, tj.:

- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej, należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wskazana osoba powinna wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego Zamówienia.

- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży budowlanej, należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wskazana osoba powinna wykazać się doświadczeniem w realizacji, co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego Zamówienia.”

To znaczy przedstawić w ofercie poprawnie wypełnione załączniki potwierdzające żądane wymagania:

zał. nr 4. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 3 siwz,

zał. nr 5. kopie uprawnień osób odpowiedzialnych za realizację Zamówienia,

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować jako wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). 

Z poważaniem

Zaakceptowano decyzją dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoniego Kobusa
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-03-19 15:44:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-03-19 15:47:12)