oGłoszenie o udzieleniu zamówienia - sukcesywna dostawa kruszyw wapiennych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Piaseczno: Sukcesywna dostawa kruszyw wapiennych nr postępowania 10/KDM/2009.
Numer ogłoszenia: 62185 - 2009; data zamieszczenia: 14.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40629 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywną dostawę kruszyw wapiennych nr postępowania 10/KDM/2009..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywną dostawę kruszyw wapiennych w tym: - tłuczeń 31,5 ÷ 63,0 zgodny z normą PN-EN-13043:2004, Klasa I, Gatunek 1 w ilości ok. 3500 ton - kliniec 4 ÷ 31,5 zgodny z normą PN-EN-13043:2004, Klasa I, Gatunek 1 w ilości ok. 3000 ton - miał 0 ÷ 4 zgodny z normą PN-EN-13043:2004, Klasa I, Gatunek 1 w ilości ok. 1 000 ton Dostawy wszystkich rodzajów materiałów będą odbywać się na teren bazy sprzętowo - transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1 gmina Lesznowola 05-506, ewentualnie bezpośrednio na teren wykonywanych budów na obszarze Powiatu Piaseczyńskiego w godzinach 70:00 a 15:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, ewentualnie w soboty robocze Z.D.P..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 361350.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· STD Jarosław Dąbrowski, Wola Krakowiańska 38D, 05-831 Wola Krakowiańska, kraj/woj. mazowieckie.

 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 361350.00

· Oferta z najniższą ceną: 361350.00 oferta z najwyższą ceną: 403875.00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-04-15 11:11:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-04-15 11:13:16)