Odpowiedź 5 na zapytanie - remont instalacji ppożar. w pawilonach nr 4, 5, 6 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dn. 16.11.2009 r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EURO i poniżej progów unijnych na remont instalacji ppoż. w pawilonach 4, 5 i 6 znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania od Wykonawcy:

W związku z postępowaniem przetargowym na „Remont instalacji ppoż. w pawilonach nr 4, 5, 6”, chciałbym uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wymaga sporządzenia dokumentacji technicznej powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Czy w związku z powyższym Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną wykonawczą, na podstawie której miałby zostać przeprowadzony remont instalacji przeciwpożarowej w pawilonach nr 4, 5, 6, i na podstawie której można byłoby sporządzić dokumentację techniczną powykonawczą? Czy w/w dokumentacja wykonawcza została uzgodniona i zatwierdzona, zgodnie z prawem, przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

  2. Czy przedmiotowe pawilony nr 4, 5, 6 Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii stanowią obiekty zabytkowe, wpisane do Rejestru Zabytków?

  3. W załącznikach nr 1 oraz nr 2 do SIWZ Zamawiający podaje zakres prac, które miałyby zostać wykonane w ramach przedmiotu zamówienia. W załącznikach nr 1 oraz nr 2 znajduje się między innymi wykaz urządzeń przeciwpożarowych, tj. elementy kontrolno-sterujące EKS 4001, obudowy EKS, czujki jonizacyjne dymu DIO 4046, czujki temperatury TUN 4046, gniazda czujek G-40, ręczne ostrzegacze pożarowe ROP 4001, sygnalizatory akustyczne wewnętrzne SAL 4001. Wykaz powyższy nie zawiera głównego urządzenia systemu przeciwpożarowego, jakim jest centrala pożarowa. Poza tym w wykazie brakuje akumulatorów, których pojemność, zgodnie z normą, powinna być tak wyliczona i dobrana, aby umożliwiała pracę systemu przeciwpożarowego przy zaniku napięcia zasilania 230V AC przez okres 72h w stanie dozoru oraz 30 minut w stanie alarmowania.

Proszę o wyjaśnienie: czy Zamawiający dysponuje centralą pożarową oraz niezbędnymi akumulatorami? Jeżeli tak, to proszę podać typ centrali.

  1. Czy instalacje przeciwpożarowe w pawilonach nr 4, 5, 6 stanowią jeden system sygnalizacji przeciwpożarowej, obsługiwany i sterowany przez jedną centralę pożarową? Czy w związku z tym pawilony nr 4, 5, 6 są przyległe do siebie?

  2. Załącznik nr 1 do SIWZ stanowi „Zakres prac na wymianę czujek ppoż. w pawilonie 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.” Czy podana w tym załączniku ilość elementów systemu ppoż. stanowi całkowitą ilość elementów przeznaczonych dla obydwu pawilonów nr 4 i 5 łącznie?

  3. Czy w zakres zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zakres prac na wymianę czujek ppoż. w pawilonach 4, 5 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii” wchodzi również wykonanie okablowania do ujętych w załączniku urządzeń, czy tylko wymiana urządzeń?

  4. W wykazie urządzeń w załączniku nr 1 występują elementy kontrolno-sterujące EKS 4001 do klap dymowych w ilości 4 szt. Czy w zakres zamówienia wchodzi również wykonanie okablowania od EKS 4001 do urządzeń sterujących klapami dymowymi?

  5. Czy w zakres zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zakres prac na wymianę remont systemu sygnalizacji pożaru w pawilonie nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii” wchodzi również wykonanie okablowania do ujętych w załączniku nr 2 urządzeń, czy tylko wymiana urządzeń?

  6. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi wymianę/montaż jonizacyjnych czujek dymu. Zgodnie z prawem zdemontowane jonizacyjne czujki dymu podlegają dodatkowo płatnej utylizacji w placówkach do tego przeznaczonych i przystosowanych. Czy w związku z powyższym przedmiot zamówienia obejmuje demontaż jonizacyjnych czujek przeciwpożarowych? Jeżeli tak, to proszę podać ilość takich czujek, które podlegałyby demontażowi.”

Odpowiedź brzmi:

Ad. 1. Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją techniczną.

Ad. 2. Pawilony 4 i 5 stanowią obiekty zabytkowe i zostały wpisane do Rejestru Zabytków, zaś Pawilon nr 6 ze względu na usytuowanie został objęty opieką konserwatorską.

Ad. 3. Remont instalacji ppoż nie obejmuje modernizacji lub wymiany centrali alarmowej. System składa się z centrali typu POLON 4900.

Ad. 4. Instalacja przeciwpożarowa stanowi jeden system sygnalizacji przeciwpożarowej, który po przeprowadzeniu remontu będzie sterowany przez jedna centralę typu POLON 4900. Pawilony 4, 5 i 6 są budynkami odrębnymi, nie przylegającymi do siebie.

Ad. 5. Załącznik nr 1 do SIWZ określa łączną ilość elementów systemu ppoż., jakie powinny zostać zamontowane w pawilonach 4 i 5, zaś załącznik nr 2 określa ilość elementów systemu ppoż. w pawilonie nr 6.

Ad.6. i Ad.8 Pawilony nr 4, 5 zostały wyposażone w nowe okablowanie, zakres prac polegających na ułożeniu okablowania będzie dotyczył pawilonu nr 6;

Ad. 7. W zakresie remontu instalacji ppoż. wchodzi wykonanie okablowania od EKS 4001 do urządzeń sterujących klapami dymnymi.

Ad. 9. Należy uwzględnić koszty utylizacji zdemontowanych czujek z pawilonów 4 i 5 w ilości 133 szt.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-11-17 15:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-11-17 15:27:07)