Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa drogi nr 2815W Wilczynek - Dobiesz, gm. Góra Kalwaria

Piaseczno: BUDOWA DROGI NR 2815W WILCZYNEK - DOBIESZ, GM GÓRA KALWARIA, GM. PIASECZNO (postępowanie nr 27/KDM/2009)
Numer ogłoszenia: 218681 - 2009; data zamieszczenia: 23.11.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 326328 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA DROGI NR 2815W WILCZYNEK - DOBIESZ, GM GÓRA KALWARIA, GM. PIASECZNO (postępowanie nr 27/KDM/2009).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie budowy drogi NR 2815W Wilczynek - Dobiesz, gm. Góra Kalwaria, gm. Piaseczno Wymagany termin realizacji Zamówienia: I etap - do kwoty 900.000,00 do 15 grudnia 2009 r. II etap - pozostały zakres do 30 czerwca 2010 r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1795823.76 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fal-Bruk B.B.Z Falenta Sp. J., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 1795823.76

  • Oferta z najniższą ceną: 1795823.76 oferta z najwyższą ceną: 3028721.36

  • Waluta: 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-11-24 10:53:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-11-24 10:54:55)