Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sukcesywne dostawy żwiru i piasku rzecznego

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80
KDM.343- B.F.- 20/578/2010
Piaseczno 12-03-2010
3/KDM/2010

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Sukcesywne dostawy żwiru i piasku rzecznegozostała wybrana oferta wykonawcy:

 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
REMBET Sp. z o.o.
ul. Bokserska 77
02-690 Warszawa

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zbiorcze zestawienie ofert 


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ALFA-NORMA” Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 6
02-699 Warszawa

 
81,44 pkt
2
PTSC Borzechowski Rafał
ul. Laurowa 5
05-090 Raszyn - Jaworowa

 
93,77 pkt
3
FETRA Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa

 
94,55 pkt
4
STD Jarosław Dąbrowski
05-831 Wola Krakowiańska 38 D

 
93,82 pkt
5
P.H.U. TRANSWAL
Waldemar Węgier
Jastrzębska 10/1
05-500 Piaseczno

 
93,87 pkt
6
Budownictwo Drogowe
JARPOL” S.A.
ul. Grenadierów 8/25
04-062 Warszawa

 
64,40 pkt
7
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
REMBET Sp. z o.o.
ul. Bokserska 77
02-690 Warszawa

 
100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-03-15 13:20:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-03-15 13:23:12)