Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na przebudowę mostu na rzece Tarczynce w Tarczynie w ciągu drogi nr 2855 W (ul. Grójecka)

Piaseczno: Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na przebudowę mostu na rzece Tarczynce w Tarczynie w ciągu drogi nr 2855 W (ul. Grójecka).
Numer ogłoszenia: 247814 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 188416 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na przebudowę mostu na rzece Tarczynce w Tarczynie w ciągu drogi nr 2855 W (ul. Grójecka)..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ - specyfikacja techniczna)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Anna Rej - biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT, Siolkowo 336, 33-330 Grabow, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 44400,00
  • Oferta z najniższą ceną: 44400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 121400,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-08-12 12:53:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-08-12 12:55:01)