Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
 05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82

fax. (022) 756-24-80

15/KDM/2010
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Dostawy na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego.” została wybrana oferta Wykonawcy:

 
Jarosław Kapusta
TERM-OIL”
Jastrzębia 108
26-631 Jastrzębia

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
1
POL-OIL-CORPORATION Sp. z o. o.
Stanisławowo,
05-180 Pomiechówek

 
97,73 pkt
2
PETROLIS Sp. z o. o.
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń

 
99,13 pkt
3
Jarosław Kapusta „TERM-OIL”
Jastrzębia 108
26-631 Jastrzębia

 
100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-09-09 09:53:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-09-09 09:56:27)