Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego

Piaseczno: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 291836 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267014 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa paliw płynnych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010r., w następującego rodzaju i ilości: Olej opałowy Lekki - L1 80 m3 PN-C-96024 Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Jarosław Kapusta TERM-OIL, Jastrzębia 108, 26-631 Jastrzębia, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 176400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 168800,00
  • Oferta z najniższą ceną: 168800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 172720,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-09-15 14:37:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-09-15 14:39:05)