Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)

Piaseczno: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: -decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W).
Numer ogłoszenia: 297470 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 230654 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: -decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: -decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -decyzji - pozwolenia wodnoprawnego, dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Robimart Pracownia Projektowa Robert Zalewski, ul. Łąkowa 11 Opacza Mała, 05-816 Michałowice, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 72000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 72000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 300000,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-09-20 11:14:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-09-20 11:17:17)