Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - czyszczenie i renowację przydrożnych rowów na terenie powiatu piaseczyńskiego, zadanie nr II

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80


Piaseczno 18-10-2010

20/KDM/2010
 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Czyszczenie i renowację przydrożnych rowów na terenie powiatu piaseczyńskiego” została wybranaoferta wykonawcy na Zadanie nr II :

 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe
EWBUD”
ul. Działki Suskowolskie 9b
26-670 PIONKI
 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
Zadanie nr II
1
Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe
EWBUD”
ul. Działki Suskowolskie 9b
26-670 PIONKI

 
100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-10-18 15:51:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-18 15:55:03)