Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczem

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80
KDM.343- B.F.- 101/3133/2010
Piaseczno 05-11-2010
27/KDM/2010

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczem” została wybrana oferta wykonawcy:

 
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu Usług
WOJTEX” Wojciech Pasich
ul. Junacka 25/2
30-237 Kraków

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
1
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu Usług
WOJTEX” Wojciech Pasich
ul. Junacka 25/2
30-237 Kraków

 
100 pkt
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
REMBET Sp. z o.o.
ul. Bokserska 77
02-690 Warszawa

 

 
85,66 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-11-08 15:11:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-11-08 15:13:37)