Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa mięsa i wędlin dla DPS Konstancin - Jeziorna

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 388416-2010 z dnia 2010-11-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Konstancin-Jeziorna
zgodnie ze siwz
Termin składania ofert: 2010-12-10

 
Konstancin-Jeziorna: dostawa mięsa i wędlin
Numer ogłoszenia: 2444 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 388416 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 0-22 7564136, faks 0-22 7564136.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mięsa i wędlin.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sukcesywne dostawy zgodnie ze siwz.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Centrum Mięsne MAKTON S.A., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87378,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 71664,38
  • Oferta z najniższą ceną: 71664,38 / Oferta z najwyższą ceną: 71664,38
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-01-07 11:54:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-01-07 11:55:54)